เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้บริหาร

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ประวัติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ประวัติโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาพอาคารเรียนกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้ง โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ เมื่อ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ให้เป็นโรงเรียนศึกษาพิเศษประเภทประจำ สังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลบ้านโตก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการให้ได้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนโดยเปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง การได้ยินและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา แต่เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในระยะการก่อสร้างอาคารและการปรับพื้นที่ จึงได้ส่ง นักเรียนไปฝากเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดตากและโรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก

พ.ศ. 2541 การก่อสร้างอาคารสถานที่เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ได้เปิด ทำการเรียนการสอนนักเรียน โดยรับนักเรียน ชาย-หญิง ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และบกพร่องทางสติปัญญา อายุระหว่าง 7-14 ปี ในพื้นที่เขตการศึกษา 7 และจังหวัดใกล้เคียง

พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้มีคำสั่งอนุมัติให้ นายชัยชาญ อินทรกุญชร ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษ-เพชรบูรณ์ ลาออกจากราชการ ณ วันที่ 4 มกราคม 2542 และใน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2542 กรมสามัญ-ศึกษา ได้มีคำสั่งให้ นายชวินทร์ อารีชินรักษ์ ตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดมารักษาการ ในตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมากรมสามัญสั่งให้ นายชวินทร์ อารีชินรักษ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2542 และปลดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2544 กรมสามัญ มีคำสั่งให้ นายศักดา เรืองเดช ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษพิษณุโลก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2544 จนถึง วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 และสำนักงานคณะกรรมการ-การศึกษาขั้นพื้นฐานมีคำสั่งให้ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตากเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550

พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการ มีอนุมัติและให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศึกษาพิเศษเพชรบูรณ์ เป็นโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 กำหนดให้รับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินแลละนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาเข้าเรียน โดยรับนักเรียนในเขตพื้นที่ คือ จังหวัดพิจิตร จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์

พ.ศ. 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งให้ นายประจวบ ลังกาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2550 และปลดเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคำสั่งให้ นางสาวอรนลิน จินะฝั้น ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน

ภาพอาคารเรียน ภาพอาคารเรียน