เปลี่ยนการแสดงผล

ผู้บริหาร

นางสาวอรนลิน จินะฝั้น

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมนูหลัก

ประกาศประกาศอัตลักษณ์โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์

ตราประจำโรงเรียน

อัตลักษณ์ "มารยาทดี มีทักษะอาชีพ"

เอกลักษณ์ "โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เป็นโรงเรียนส่งเสริมงานอาชีพคนพิการ"

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองโดยมีเป้าหมาย และยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยรวมทั้งการศึกษาไทยในอนาคต ไว้อย่างชัดเจน ประกอบกับประกาศกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๔ (๑) ให้โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษา และข้อ ๑๕ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามข้อ ๑๔ (๑) ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณ์ของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด และต้องครอบคลุมสาระการเรียนรู้และกระบวนการเรียนรู้ รวมทั้งคำนึงถึงศักยภาพของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น อีกทั้ง ข้อ ๓๙ หมวด ๓ การประกันคุณภาพภายนอก ว่าด้วยวิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ให้เป็นไปตามระเบียบที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษากำหนดนั้น

ปรัชญา : ให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคนพิการ

ปณิธาน : พัฒนาผู้พิการ สืบสานงานอาชีพ

คำขวัญ : มารยาทดี มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ สู่อาชีพ

วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พันธกิจพันธกิจ (Mission)

 • จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการ
 • พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
 • จัดกระบวนการเรียนรู้งานอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้พิการ ครอบครัว หรือท้องถิ่น
 • ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต
 • พัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
 • ส่งเสริมกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม
 • เพิ่มเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน ในการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย ครอบคลุมพื้นที่บริการและพื้นที่ใกล้เคียงอย่างทั่วถึง

เป้าประสงค์เป้าประสงค์ (Objective)

 • คนพิการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมทั่วถึงด้วยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย
 • คนพิการได้รับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาการศึกษา ด้านทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิต รวมถึงคุณธรรมจริยธรรมและสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 • ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพมีทักษะเฉพาะทาง มีคุณภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน
 • ระบบสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษ มีคุณภาพและสอดคล้องเหมาะสมกับความต้องการจำเป็นของผู้เรียน
 • ระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์นโยบาย

 • เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 • สร้างโอกาสทางการศึกษากระจายโอกาสทางการศึกษาสู่สังคม
 • ปฏิรูปครู ยกฐานะให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง
 • จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน หรือชุมชนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 • เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ
 • สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ
 • เพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน